Regulamin aplikowania

Osoby zainteresowane złożeniem do nas swojej aplikacji w sprawie pracy prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Aplikowania.

Regulamin Aplikowania do Zakładów Usługowych Zachód Sp. z o.o.

I.

1. Wykaz pojęć:

a. Regulamin – Regulamin Aplikowania do Zakładów Usługowych Zachód Sp. z o.o.;

b.  ZUZ – Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o.;

c. Kandydat – osoba zgłaszająca chęć zatrudnienia w ZUZ;

d. Oferta Pracy – opublikowany przez ZUZ opis stanowiska pracy oraz wymagań stawianych Kandydatom;

e. Wewnętrzna Rekrutacja – rekrutacja w ZUZ, która polega na poszukiwaniu Kandydatów spośród osób już zatrudnionych w ZUZ, jak również w ramach systemu poleceń osób do zatrudnienia realizowanego na podstawie odrębnego regulaminu;

f. Zgłoszenie – czynność faktyczna wyrażająca chęć zatrudnienia w ZUZ, będąca odpowiedzią na Ofertę Pracy lub z własnej inicjatywy, oznaczająca równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

g. Proces Rekrutacji – tok czynności faktycznych rozpoczynających się od publikacji Oferty Pracy, aż do zakończenia Procesu Rekrutacji bez względu na przyczynę, których celem jest zatrudnienie w ZUZ;

h. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II.

1. Regulamin określa zasady rekrutacji w ramach ujawnianych lub przyszłych Ofert Pracy oraz w ramach Wewnętrznej Rekrutacji, chyba że w danej Ofercie Pracy lub odrębny regulaminie zastrzeżono inaczej.

2. ZUZ ujawnia Oferty Pracy (w jednym lub dowolnie wybranych) źródle:

a.  na stronie www.zuz.com.pl;

b. stronach internetowych dedykowanych do promocji zatrudnienia lub w mediach społecznościowych;

c.  w formie ogłoszeń w siedzibie/oddziałach ZUZ;

d. w formie plakatów, ulotek lub innych materiałach drukowanych bez spersonalizowanego adresata;

e. w urzędach pracy lub innych instytucjach promujących zatrudnienie.

3. W przypadku rozbieżności treści tej samej Oferty Pracy publikowanej w różnych źródłach za wiążącą uważa się treść opublikowaną na stronie www.zuz.com.pl.

4. Opublikowana Oferta Pracy może być w każdej chwili wycofana przez ZUZ bez podania przyczyny.

5. ZUZ zobowiązuje się do równego dostępu do informacji o Ofercie Pracy oraz równego traktowania Kandydatów w całym Procesie Rekrutacji.

6. Kandydaci mają prawo do uzyskania informacji o wynikach Procesu Rekrutacji, w tym o ocenie ich Zgłoszenia pod względem spełnialności wymagań Oferty Pracy.

7. Istnieje możliwość wysłania Zgłoszenia, które nie jest odpowiedzią na ujawnioną Ofertę Pracy, ale z własnej inicjatywy, wówczas wymagana jest od Kandydata zgoda na warunkach określonych w III.10 Regulaminu. W przypadku pojawienia się Oferty Pracy ZUZ, na podstawie informacji o Kandydacie, powiadomi go o możliwości przystąpienia do Procesu Rekrutacji. 

8. Kandydat, który uzna, że w Procesie Rekrutacji naruszone zostało jego prawo do równego traktowania ma możliwość złożenia zastrzeżenia wg poniższych wymagań formalnych:

a. zastrzeżenie należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej (np. e-mail) z podaniem danych osoby, która je wnosi (co najmniej imię i nazwisko, telefon, e-mail);

b. zastrzeżenie powinno być wysłane na adres e-mailowy wskazany w Ofercie Pracy lub na adres siedziby ZUZ;

c. zastrzeżenie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia ujawnienia okoliczności uzasadniających jego złożenie;

d. ZUZ zobowiązuje się rozpatrzyć zastrzeżenie bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, o wynikach zawiadamia się osobę, która wniosła zastrzeżenie (w formie pisemnej lub dokumentowej);

d. zastrzeżenie nie spełniające wymagań określonych w pkt. a-c pozostanie bez rozpoznania.

III.

1. Dane osobowe przesłane przez Kandydatów w ramach Zgłoszenia  będą przetwarzane przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Robocza 40, 61-517 Poznań (Administrator).

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@zuz.com.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych, pozyskanych w wyniku Zgłoszenia, jest przeprowadzenie Procesu Rekrutacji.

4. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a) w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO, tj. zgoda, która następuje wskutek Zgłoszenia danego Kandydata, a także art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a rozumianych, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w przypadku skorzystania przez Kandydata z uprawnień określonych w II.8 Regulaminu.

5. Dla realizacji w/w celów Kandydaci zobowiązani są podać w treści Zgłoszenia co najmniej następujące dane osobowe (wymóg Administratora): imię, nazwisko, miasto będące ich miejscem obecnego zamieszkania lub w którym wyraża chęć zatrudnienia, dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz telefonu. W razie braku podania tych danych Administrator zastrzega, że takie Zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.

6. Dane osobowe nie będą poddawane jakiemukolwiek przetwarzaniu zautomatyzowanemu oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.

7. Kandydatom składającym Zgłoszenie przysługuje prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,  sprostowania swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Żądanie to można zrealizować wysyłając je na adres e-mail: rodo@zuz.com.pl.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie Zgłoszenia (w ramach zgody) może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, niemniej przetwarzanie jej danych osobowych przed cofnięciem tej zgody będzie zgodne z prawem.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy lub do czasu zakończenia Procesu Rekrutacyjnego w zależności, które nastąpi wcześniej. Po tym okresie dane osobowe Kandydatów zostaną trwale usunięte, chyba że Kandydat wyrazi odrębną zgodę na ich dalsze przetwarzanie dla potrzeb przyszłych Ofert Pracy Administratora – wówczas okres ich przechowywania wyniesie 24 miesięcy od dnia otrzymania tej odrębnej zgody.

10. Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych Ofert Pracy Administratora prosimy o dopisanie do swojego CV poniższej treści (lub podobnej):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb przyszłych ofert pracy ujawnianych przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

Alternatywnie w formularzu zgłoszenia możliwe jest zaznaczenie okienka ze zgodą jak powyżej.

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.