Niejednokrotnie szukając firmy sprzątającej pojawia się pytanie jakimi kryteriami należy się kierować ażeby dokonać  jak najlepszego wyboru. W branży usług porządkowych funkcjonuje wiele firm, mniejszych lub większych, które deklarują wysoki poziom jakości świadczonych usług oraz szerokie doświadczenie. Niestety same slogany nie dają gwarancji, że faktycznie mamy do czynienia z wiarygodnym partnerem. Jednym z podstawowych pytań,  na jakie powinniśmy otrzymać odpowiedź, brzmi: jak długo dana firma działa na rynku?  Jeżeli okres jej działalności w branży porządkowej jest dostatecznie długi (nie mniej niż 10 lat) może to dowodzić, że faktycznie dany podmiot dobrze sobie radzi w branży porządkowej. Nie jest to rynek łatwy, bowiem istnieje na nim duża presja cenowa oraz znaczna konkurencja. Jeżeli mimo to dana firma jest  w stanie na nim działać wiele lat daje to jakiś pogląd o jej marce i profesjonalizmie.

Ważne jest sprawdzenie czy firma posiada ważną i opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej i czy pozostaje ona zgodna z przedmiotem prowadzonej działalności. Często firmy szukając oszczędności nie zawierają odpowiednich umów ubezpieczeniowych, co utrudnia klientom zaspokojenie ewentualnych roszczeń.

W przypadku umów, gdzie występuje szczególne ryzyko szkody wskutek nienależytego wykonania usługi, zalecane jest ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, gdzie gwarantem powinno być wiarygodne towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank. Warto jednak zauważyć, że na obecnym rynku gwarancyjnym tylko nieliczni z branży usług porządkowych mają zdolność ustanawiania takich zabezpieczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują takie produkty tylko w przypadku sprawdzonych firm sprzątających, poddanych uprzedniej drobiazgowej weryfikacji.

Kolejnym aspektem do zweryfikowania jest stopień specjalizacji usług w danej firmie porządkowej. Jeżeli oferuje ona jedynie podstawowy zakres czynności, bez stosowania odpowiednich urządzeń, wówczas może to świadczyć o bardzo ograniczonej zdolności adaptacji usług porządkowych do specyfiki wymagań danego klienta. Nawet przy zwykłej usłudze codziennego sprzątania biurowego może wystąpić potrzeba wykonania usługi, która wymagać będzie zastosowania ekstrakcyjnego prania wykładzin, polerowania posadzek czy ciśnieniowego lub parowego doczyszczania. Jeżeli w firmie sprzątającej nie ma możliwości realizacji takich prac może to być sygnał, że jej poziom technicznego rozwoju jest słaby i poza metodą sprzątania za pomocą zwykłego mopa i szczotki na nic więcej liczyć nie możemy.

Może się okazać, że lepszy będzie wybór firmy, która oferuje nie tylko usługi sprzątania, ale także usługi ochrony, wywozu śmieci – czyli posiadającej potencjał do oferowania usług kompleksowych.  Cena prac kompleksowych jest najczęściej bardziej atrakcyjna aniżeli cena prac zlecanych odrębnie.  Przy pracach kompleksowych zachodzi nierzadko efekt synergii, który może stworzyć klientowi nadzwyczajne, korzystne warunki do współpracy.

Blisko 80% kosztów przy pracach porządkowych stanowi czynnik ludzki. Zatem niezwykle duże znaczenie ma odpowiedni dobór personelu. Wbrew pozorom sprzątanie w firmach czy sklepach znacznie różni się od sprzątania rozumianego „po domowemu”. Używana jest tutaj zupełnie inna chemia oraz techniki pozwalające na szybkie i co najważniejsze skuteczne poradzenie sobie z różnego typu zabrudzeniami, przy czym prace te muszą być bezpieczne dla sprzątanego otoczenia.  Jeżeli firma sprzątająca oferuje podejrzanie niskie ceny może to świadczyć, że oszczędza przede wszystkim na koszcie robocizny. Oszczędność tą można uzyskać albo poprzez zatrudnianie pracowników „na czarno”, albo poprzez oferowanie pracownikom zaniżonych stawek, co prowadzi do ciągłej rotacji personelu. W tego typu firmach nie przywiązuje się odpowiedniej wagi do szkoleń pracowniczych, zatem na obiekty trafiają osoby nie mające często żadnego pojęcia jak przygotowywać roztwory robocze czy profesjonalnie posługiwać się mopem. W efekcie klient jest narażony na uszkodzenie swojego wyposażenia czy w najlepszym razie na niedokładne posprzątanie. Nie należy także zapominać, że zatrudnianie w roli pracowników porządkowych ludzi przypadkowych i nierzetelnie wynagradzanych stwarza ryzyko, że osoby te będą kradły w miejscu swojej pracy lub w inny sposób przysporzą szkód na sprzątanym obiekcie.

Dobrą formą weryfikacji firmy sprzątającej jest zażądanie od niej aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u, które potwierdzają brak zaległości publicznoprawnych. Każda ceniąca się firma  branży porządkowej na takie żądanie będzie w stanie przedstawić stosowne zaświadczenie – co ważne nie jest to dokument, który można traktować jako tajemnicę handlową.

Referencje od innych kontrahentów danej firmy porządkowej są dobrą formą sprawdzenia czy mamy do czynienia z wiarygodnym partnerem. Bywa, że referencje są fałszowane dlatego warto zadzwonić do jej wystawcy celem sprawdzenia czy faktycznie potwierdza, że dana firma sprzątająca rzetelnie wywiązała się ze swoich obowiązków.

Pamiętajmy, że lepiej poświęcić troszkę czasu na sprawdzenie firmy sprzątającej niż później ponosić niespodziewane koszty zatrudnienia nieprofesjonalnego świadczeniodawcy.