Wywóz odpadów

W oparciu o nasze Oddziały w Szprotawie i Żaganiu realizujemy usługi związane z gospodarowaniem odpadami, w tym niebezpiecznymi. Ściśle współpracujemy z władzami samorządowymi dbając w szczególności o osiąganie wymaganego prawem poziomu recyklingu.

W Wiechlicach posiadamy własną sortownię śmieci spełniającą wszelkie wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Ponadto prowadzimy kilka Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w obrębie powiatu żagańskiego.

 Zakres naszych usług obejmuje:

  • odbiór, transport i zbieranie odpadów komunalnych (zarówno na rzecz jednostek samorządowych, jak i odbiorców indywidualnych);
  • wywóz gruzu, papy, żużlu;
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych;
  • odbiór nieczystości ciekłych;
  • wynajem pojemników na odpady stałe.